Pergi ke kandungan

Menu Utama:

Info Umum

Terma, syarat dan polisi privasi.


1. Terma

Dengan mengakses laman web di https://www.caricarihomestay.com, anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma perkhidmatan, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat-syarat ini, anda dilarang daripada menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh hak cipta terpelihara.

2. Lesen Penggunaan

Kebenaran sementara diberikan untuk memuat turun satu salinan dari bahan-bahan (maklumat atau perisian) di laman web Cari-cari Homestay untuk paparan peribadi, bersifat sementara sahaja dan bukan untuk tujuan komersial. Ini adalah sesuatu lesen pemberian, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:

i.   mengubahsuai atau menyalin bahan-bahan;
ii.  menggunakan bahan-bahan untuk apa-apa tujuan komersil, atau untuk sebarang paparan awam (komersil atau bukan komersil);
iii. cuba untuk menyusun atau bina semula mana-mana perisian, peralatan atau sistem yang terkandung di laman web Cari-cari Homestay;
iv. mengeluarkan apa-apa hak cipta atau proprietari lain dari bahan-bahan; atau
v.  memindahkan bahan-bahan kepada orang lain atau "merefleks" bahan-bahan di mana-mana pelayan web lain.

3. Penafian

a. Bahan-bahan di laman web Cari-cari Homestay disediakan sebagai atas dasar sedia ada. Cari-cari Homestay tidak membuat sebarang jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain yang termasuk, tanpa had, waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak-hak.
   
b. Selanjutnya, Cari-cari Homestay tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan berkenaan ketepatan, keputusan mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman web atau selainnya yang berhubungan dengan bahan-bahan tersebut atau pada mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

* Sila lihat Penafian Tuntutan yang lengkap disini!

4. Had

Dalam apa keadaan sekali pun Cari-cari Homestay atau pihak pengurus tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi bagi kehilangan data atau keuntungan, atau kerana gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman web Cari-cari Homestay, walaupun Cari-cari Homestay atau wakil Cari-cari Homestay diberi kuasa telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis kemungkinan kerosakan itu. Kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti yang tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau kerosakan sampingan, batasan-batasan ini tidak mungkin dikenakan kepada anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang terdapat di laman web Cari-cari Homestay boleh termasuk teknikal, tipografi, atau kesilapan fotografi. Cari-cari Homestay tidak menjamin bahawa mana-mana bahan-bahan di laman web adalah tepat, lengkap atau semasa. Cari-cari Homestay boleh membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman web pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun Cari-cari Homestay tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan.

6. Pautan

Cari-cari Homestay tidak akan meneliti kesemua laman web yang dikaitkan dengan laman web ini dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan itu. Kemasukan mana-mana pautan tidak bererti ianya adalah sokongan dari Makrokosmos, sumber laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web selain itu adalah diatas risiko pengguna sendiri.

7. Modifikasi

Cari-cari Homestay boleh menyemak atau mengubah semula terma-terma perkhidmatan untuk laman web pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa terma perkhidmatan kami.

8. Transaksi

Sebarang transaksi jual beli menerusi direktori Cari-cari Homestay ini adalah di atas tanggungjawab anda sendiri kerana kami selaku pihak Cari-cari Homestay tidak akan melakukan sebarang kutipan sewaan untuk tempahan homestay ataupun yang lainnya. Hal ini juga bermakna bakal penyewa akan berurusan secara terus kepada pengiklan ataupun pengusaha homestay yang terlibat.

9. Undang-undang

Terma dan syarat ini adalah tertakluk kepada dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda secara muktamad menyerahkannya kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Negara atau di lokasi.


Polisi Privasi

Privasi anda adalah penting bagi kami.

Adalah menjadi dasar Cari-cari Homestay untuk menghormati privasi anda mengenai apa-apa maklumat yang kami ambil semasa mengendalikan laman web kami. Oleh itu, kami telah membangunkan dasar privasi ini dalam usaha untuk anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, berkomunikasi, mendedahkan dan selainnya menggunakan maklumat peribadi. Kami telah menggariskan dasar privasi kami di bawah.

• Kami akan mengumpul maklumat peribadi dengan cara yang sah dan adil dan, di mana sesuai, dengan pengetahuan atau persetujuan individu berkenaan.

• Sebelum atau pada waktu mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti maksud jenis maklumat yang dikumpulkan.

• Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh kami dan untuk tujuan tambahan yang lain, kecuali kami mendapat kebenaran daripada individu yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

• Data peribadi harus relevan kepada maksud yang mana ia adalah untuk digunakan, dan, setakat yang perlu bagi maksud itu, harus tepat, lengkap, dan terkini

• Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan menggunakan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kerugian atau kecurian, serta capaian yang tidak dibenarkan, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.

• Kami akan paparkan kepada pelanggan maklumat sedia ada mengenai dasar-dasar dan amalan yang berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.

• Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selama yang perlu bagi memenuhi tujuan tersebut.

Kami komited untuk menjalankan perkhidmatan kami selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi adalah dilindungi dan dikekalkan. Cari-cari Homestay boleh mengubah dasar privasi ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara Cari-cari Homestay.

Dikemaskini pada: Jumaat 28 Julai 2017.

Hakcipta Terpelihara © 2017-2019 Cari-cari Homestay

Kembali ke kandungan | Kembali ke menu utama